+31 85 016 13 34

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden verstaan onder:

a. Uitzendbureau Integralis BV: Integralis , statutair gevestigd te Enschede;

b. Medewerker: iedere natuurlijke persoon die door tussenkomst van Integralis werkzaamheden verricht of gaat verrichten ten behoeve van een opdrachtgever;

c. Opdrachtgever: iedere natuurlijke – of rechtspersoon die met Integralis een overeenkomst is aangegaan, op basis waarvan Integralis haar personeel ter beschikking stelt;

d. Een opdracht: de overeenkomst van opdracht, tussen Integralis en opdrachtgever, krachtens welke een medewerker door Integralis aan de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld om onder diens leiding en toezicht werkzaamheden te verrichten, zulks tegen betaling van het uurtarief;

e. Tijdverantwoording: iedere vorm van registratie van uren van medewerkers op grond waarvan de facturering plaatsvind

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle, al dan niet schriftelijk vastgelegde offertes, opdrachten en overige overeenkomsten van en aan Integralis voor zover één en ander betrekking heeft op het ter beschikking stellen van medewerkers aan opdrachtgevers

2. Tenzij tussen Integralis en opdrachtgever schriftelijk anders is overeengekomen, zijn de bepalingen van deze algemene voorwaarden ook van toepassing op elke offerte, of opdracht die voortbouwt op, of voortvloeit uit een eerdere opdracht waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

3. Eventuele algemene voorwaarden van opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze uitdrukkelijk schriftelijk door Integralis zijn aanvaard.

4. Indien enige bepaling uit deze voorwaarden nietig is of wordt vernietigd, zullen de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen partijen in overleg treden, teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepalingen in acht zal worden genomen.

Alle offertes van Integralis zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk in een individueel gerichte schriftelijke offerte is kenbaar gemaakt.

1. Een opdracht komt tot stand door aanvaarding van de offerte door de opdrachtgever of indien door Integralis uitvoering aan een opdracht wordt gegeven. Indien Integralis op verzoek van de opdrachtgever enige prestatie levert voordat een opdracht tot stand is gekomen, zal opdrachtgever Integralis daarvoor betalen conform de dan bij Integralis geldende tarieven.

2. Integralis zal de aan haar verstrekte opdracht schriftelijk in tweevoud aan de opdrachtgever bevestigen. Integralis is aan de opdracht eerst gebonden nadat de opdrachtbevestiging door opdrachtgever voor akkoord is getekend en door Integralis is terugontvangen.

3. De opdracht wordt verstrekt voor de overeengekomen duur. De opdracht eindigt van rechtswege door het verstrijken van de overeengekomen duur of zoveel eerder als deze wordt beëindigd ingevolge art. 18.

1. De opdrachtgever wijst de te werk te stellen medewerkers aan. Bij de selectie van kandidaten neemt
opdrachtgever de nodige zorgvuldigheid in acht. De opdrachtgever is verplicht om aan Integralis volledige
openheid te geven omtrent het arbeidsverleden van de medewerker bij de opdrachtgever, en/of diens
rechtsvoorganger.

2. Integralis is niet verplicht om met een door de opdrachtgever aangewezen medewerker een
arbeidsovereenkomst aan te gaan.

3. Integralis aanvaardt geen aansprakelijkheid indien de medewerker niet aan de verwachtingen voldoet.

1. De arbeidsduur en –tijden wordt uitsluitend bepaald door hetgeen Integralis en de medewerker ter zake
zijn overeengekomen. De werktijden en de rusttijden van de medewerker zijn gelijk aan de bij de
opdrachtgever ter zake gebruikelijke tijden, tenzij anders is overeengekomen.

2. De opdrachtgever staat er voor in dat de arbeidsduur en de rust- en werktijden van de arbeidskracht de
rechtens toegestane werktijden en de overeengekomen arbeidsomvang niet overschrijdt. Opdrachtgever is
verantwoordelijk voor het correct naleven van de regelgeving ten aanzien van de rust- en arbeidstijd.
Integralis is niet aansprakelijk voor het overtreden van de op de rust- en arbeidstijd toepasselijke
regelgeving.

3. Van overwerk is sprake indien werkzaamheden worden verricht boven de in de desbetreffende sector
gebruikelijke arbeidsduur per dag of per week, of boven de bij rooster vastgestelde uren. Alle kosten voor
Integralis die verband houden met het door de medewerker verrichte overwerk, werk op zaterdag, zondag en
feestdagen zijn door opdrachtgever verschuldigd.

4. Alle kosten voor Integralis voor de, in afwijking van de bij de opdracht bepaalde of later (feitelijk)
aangepaste arbeidsduur, door de medewerker verrichte arbeid, zijn door opdrachtgever verschuldigd.

1. Opdrachtgever is tijdens de uitvoering van de opdracht aansprakelijk voor schade en vrijwaart Integralis volledig van elke schade aan opdrachtgever, derden of arbeidskracht al dan niet ontstaan door handelen of nalaten van de arbeidskracht. dat enig verband houdt met de door hem verrichte werkzaamheden.

2. Behoudens bepalingen van dwingend recht alsmede met inachtneming van de rechtsregels van de redelijkheid en billijkheid, is Integralis niet gehouden tot enige vergoeding van schade van welke aard dan ook, direct of indirect, ontstaan aan de medewerker of aan zaken dan wel personen bij of van de opdrachtgever of een derde, welke schade is ontstaan als gevolg van het ter beschikking stellen van de medewerker, het opzeggen door, en een doen of nalaten van de medewerker, opdrachtgever zelf of een derde, waaronder het aangaan van verbintenissen door de medewerker. Opdrachtgever is gehouden tot nakoming van alle verbintenissen die de medewerker namens hem aangaat.

3. Opdrachtgever zal Integralis voor alle schadevorderingen vrijwaren.

4. De opdrachtgever is verplicht om zorg te dragen voor een volledige aansprakelijkheids- en schadeverzekering voor alle directe en indirecte schade als bedoeld in lid 1 en 2 van dit artikel. Op verzoek van Integralis , is opdrachtgever verplicht een afschrift van het bewijs aan Integralis te overleggen.

5. Integralis heeft te allen tijde het recht maatregelen te treffen die eventuele schade kan voorkomen dan wel beperken. De kosten, verband houdende met dit recht, komen voor rekening van opdrachtgever.

1. De opdrachtgever verklaart zich bekend met het feit dat hij in de Arbeidstijdenwet en de Arbeidsomstandighedenwet wordt aangemerkt als zijnde werkgever, conform artikel 1:1 lid 1 Arbeidstijdenwet en artikel 1 lid 1 Arbeidsomstandighedenwet.

2. De opdrachtgever is jegens de medewerker en Integralis verantwoordelijk voor nakoming van de, uit artikel 7:658 BW, de Arbeidsomstandighedenwet, de Arbeidstijdenwet en de daarmee samenhangende regelgeving voortvloeiende, verplichtingen op het gebied van de veiligheid op de werkplek, arbeidstijden en goede arbeidsomstandigheden in het algemeen.

3. Opdrachtgever verplicht zich zowel jegens de arbeidskracht als jegens Integralis om de lokalen, werktuigen en gereedschappen waarmee de werkzaamheden door de arbeidskracht worden verricht, op zodanige wijze in te richten en te onderhouden, alsmede omtrent het verrichten van de werkzaamheden zodanige regelingen te treffen en aanwijzingen te verstrekken, dat de arbeidskracht tegen gevaar voor lijf, eerbaarheid en goed zover beschermd is als redelijkerwijs in verband met de aard van de werkzaamheden gevorderd kan worden.

4. De opdrachtgever is gehouden om aan de medewerker en aan Integralis tijdig, in ieder geval voor aanvang van de werkzaamheden schriftelijk informatie te verstrekken over de verlangde beroepskwalificaties en de specifieke kenmerken van de in te nemen arbeidsplaats. De opdrachtgever zal zorgdragen voor een actuele risico-inventarisatie en –evaluatie en geeft de medewerker voorlichting met betrekking tot de binnen zijn onderneming gehanteerde actuele risicoinventarisatie en evaluatie van de betreffende werkplek(ken).

5. De opdrachtgever zal zich ten aanzien van de medewerker bij de uitoefening van het toezicht of de leiding alsmede met betrekking tot de uitvoering van het werk gedragen op dezelfde zorgvuldige wijze als waartoe hij ten opzichte van eventuele eigen medewerkers gehouden zou zijn.

6. Indien de medewerker een bedrijfsongeval of een beroepsziekte overkomt, zal opdrachtgever, indien wettelijk vereist, de bevoegde instanties hiervan onverwijld op de hoogte stellen en ervoor zorgdragen dat daarvan onverwijld een schriftelijk rapportage wordt opgemaakt, waarin de toedracht van het ongeval zodanig wordt vastgelegd, dat daaruit met een redelijke mate van zekerheid kan worden opgemaakt of en in hoeverre het ongeval het gevolg is van het feit dat onvoldoende voorzorgsmaatregelen waren genomen ter voorkoming van het ongeval dan wel beroepsziekte. De opdrachtgever informeert Integralis zo spoedig mogelijk over het bedrijfsongeval of de beroepsziekte en overlegt een kopie van de opgestelde rapportage.

7. Zijn de verplichtingen als genoemd in de vorige leden niet nagekomen, dan is de opdrachtgever jegens de arbeidskracht gehouden tot vergoeding van de schade die de arbeidskracht dientengevolge in de uitoefening van zijn werkzaamheden is overkomen.

8. Opdrachtgever zal Integralis te allen tijde vrijwaren tegen eventuele vorderingen van de medewerker of derden, tot vergoeding van schade dan wel het nakomen van verplichtingen bedoeld in dit artikel.

1. Facturering vindt plaats op basis van de met de opdrachtgever overeengekomen wijze van tijdverantwoording en voorts op basis van hetgeen de opdracht, bij overeenkomst of deze voorwaarden is bepaald. Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt de tijdverantwoording middels door de opdrachtgever aangeleverde urendeclaratieformulieren.

2. De urendeclaratieformulieren zijn na ondertekening door opdrachtgever voor hem bindend.

3. De opdrachtgever draagt zorg voor het correct en volledig invullen van de urendeclaratieformulieren en is gehouden erop toe te zien of te doen toezien, dat de daarin opgenomen gegevens van de medewerker correct en naar waarheid zijn vermeld, zoals: naam van medewerker, het aantal gewerkte uren, overuren, onregelmatigheidsuren en ploeguren, de overige uren waarover ingevolge de opdracht en voorwaarden het uurtarief is verschuldigd, de eventuele toeslagen en eventuele werkelijk gemaakte onkosten. Opdrachtgever is gehouden er op toe te zien dat de urendeclaratieformulieren juist en tijdig bij Integralis worden ingediend, waarbij opdrachtgever tevens zorg draagt voor ondertekening door zowel opdrachtgever als medewerker. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de gevolgen van eventueel onvolledige aanlevering van urendeclaratieformulieren, waaronder het ontbreken van een getekend akkoord.

4. Indien opdrachtgever de verantwoordelijkheid voor het invullen en verzenden van de urendeclaratie overdraagt aan de medewerker, is de registratie voor de opdrachtgever bindend, zodra deze door Integralis is ontvangen. Hiervan is in ieder geval sprake indien de urendeclaratieformulieren in handen komen van medewerkers.

5. Bij verschil tussen het bij Integralis ingeleverde urendeclaratieformulier en het door opdrachtgever behouden afschrift, is het bij Integralis ingeleverde urendeclaratieformulier bepalend voor de afrekening en geldt dit als volledig bewijs, behoudens tegenbewijs door opdrachtgever.

6. Indien de opdrachtgever geen gebruik maakt van de urendeclaratieformulieren wordt geacht dat is overeengekomen dat de tijdverantwoording geschiedt middels een tijdregistratiesysteem, een elektronisch en/of automatiseringssysteem of middels door of voor opdrachtgever opgestelde overzichten.

7. Indien opdrachtgever gebruik maakt van een tijdverantwoording, niet zijnde urendeclaratieformulieren, is de registratie voor de opdrachtgever bindend, zodra deze door Integralis is ontvangen.

8. Indien en voor zover de medewerker geen schriftelijk akkoord heeft gegeven voor de door opdrachtgever aangeleverde urendeclaratieformulieren dan wel overige tijdverantwoording en deze registratie betwist, is Integralis gerechtigd de uren vast te stellen overeenkomstig de opgave van de medewerker, tenzij de opdrachtgever kan aantonen dat de door hem vermelde gegevens correct zijn.

9. Integralis stelt haar factuur met betrekking tot de medewerker die een vast aantal uren werkt, vast op basis van het gewerkte aantal uren met een minimum van het met opdrachtgever overeengekomen aantal uren.

10. Integralis stelt haar factuur met betrekking tot oproepmedewerkers en medewerkers met een variabel aantal uren, vast aan de hand van de urendeclaratieformulieren.

11. Indien een medewerker aanspraak maakt op de wettelijke verhoging op grond van artikel 7:625 BW, dan wel de wettelijke rente conform artikel 6:119 BW, vanwege het tekortschieten in de nakoming van lid 3, zal deze schade direct bij de opdrachtgever in rekening worden gebracht. Integralis is gerechtigd, om bij een dergelijke tekortkoming in de nakoming schadebeperkend op te treden en de gewerkte tijd naar redelijkheid te schatten, dan wel de onvolledige urendeclaratieformulieren ongetekend te verwerken.

12. Integralis is gerechtigd de uren van de medewerkers wekelijks, 4 wekelijks dan wel maandelijks aan opdrachtgever te factureren.

1. Indien een arbeidsomvang van minder dan 15 uur per week met de medewerker is overeengekomen en de tijdstippen waarop de arbeid moet worden verricht niet zijn vastgelegd, dan wel indien de omvang van de arbeid niet of niet eenduidig is overeengekomen, is opdrachtgever gehouden aan Integralis per oproep tenminste het uurtarief berekend over drie gewerkte uren te betalen.

2. Hiermee wordt gelijk gesteld de situatie dat een medewerker voor een niet nader bepaald aantal uren wordt opgeroepen en daadwerkelijk op de afgesproken plaats en tijd verschijnt, doch door opdrachtgever niet in de gelegenheid wordt gesteld om werkzaamheden te verrichten.

1. Opdrachtgever is te allen tijde gehouden de door Integralis ingediende factuur te voldoen binnen 8 dagen na dagtekening van de factuur, tenzij schriftelijk anders tussen partijen is overeengekomen.

2. Opdrachtgever dient de factuur aanstonds te controleren. Reclames inzake (de hoogte van) de factuur dienen binnen 8 dagen na dagtekening van de factuur schriftelijk aan Integralis te worden kenbaar gemaakt op straffe van verval van het recht op reclame. Een reclame schort de betalingsverplichting niet op.

3. Uitsluitend betalingen aan Integralis zelf dan wel aan een rechtspersoon die door Integralis tot incassering van de in lid 1 van dit artikel bedoelde bedragen ten behoeve van haar gemachtigd is, werken bevrijdend. Betalingen aan medewerkers of het verstrekken van voorschotten aan medewerkers zijn niet toegestaan en onverbindend en kunnen nimmer grond opleveren voor schulddelging of schuldvergelijking.

4. Indien de opdrachtgever na deswege in gebreke te zijn gesteld, enige verplichting voortvloeiende uit de overeenkomst, niet volledig of niet tijdig nakomt, is Integralis gerechtigd verplichtingen jegens opdrachtgever op te schorten, zonder tot enige schadevergoeding jegens de opdrachtgever gehouden te zijn. Gedurende deze opschorting is Integralis gerechtigd haar medewerkers aan een derde ter beschikking te stellen. Hiertoe is Integralis eveneens gerechtigd in de omstandigheden zoals bedoeld in artikel 18 lid 6.

5. Indien een factuur van Integralis niet binnen de in lid 1 van dit artikel bedoelde termijn is voldaan, is opdrachtgever na ommekomst van die termijn en ook zonder ingebrekestelling of aanmaning over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 1% per kalendermaand of indien hoger, de wettelijke rente voor handelsovereenkomsten ingevolge art 6:119a BW. Een gedeelte van een kalendermaand geldt in dit verband als een hele kalendermaand.

6. De in het bezit van Integralis zijnde (digitaal) kopie van de door Integralis aan opdrachtgever verzonden factuur geldt als volledig bewijs van de verschuldigdheid van de rente en van de dag waarop de renteberekening aanvangt.

7. Zodra een factuur 60 dagen na vervaldatum geheel of gedeeltelijk onbetaald is gebleven verplicht de opdrachtgever zich in dat geval de arbeidsovereenkomst van de medewerker per het verstrijken van de 60 dagen termijn over te nemen onder gelijkblijvende voorwaarden.

8. Alle kosten van inning van de factuur, waaronder begrepen de volledige kosten van rechtsbijstand, zowel in als buiten rechte – door wie ook verleend – komen geheel voor rekening van opdrachtgever.


De vergoeding ter zake van buitengerechtelijke incassokosten worden gefixeerd op 20% van de verschuldigde hoofdsom, indien deze minder dan € 1400,00 bedraagt, op 15% indien de verschuldigde hoofdsom minstens € 1400,00 bedraagt en minder dan € 3.500,00 en op 10% indien de verschuldigde hoofdsom € 3.500,00 of meer bedraagt. Deze kosten zullen, zodra rechtsbijstand door Integralis is ingeroepen resp. de vordering door Integralis ter incasso uit handen is gegeven, zonder enig nader bewijs in rekening worden gebracht en door opdrachtgever verschuldigd zijn. Het voorgaande laat onverlet het recht van Integralis om hogere kosten in rekening te brengen indien hetgeen op basis van genoemde percentages is berekend, niet kostendekkend is.

1. Het is opdrachtgever verboden een medewerker buiten Nederland te werk te stellen zonder daarin uitdrukkelijk Integralis te kennen en zonder haar toestemming, ter verkrijging van welke toestemming aan Integralis dienen te worden opgegeven land en plaats, waar de werkzaamheden zullen worden verricht en de geschatte duur van de werkzaamheden. Opdrachtgever dient de medewerker onmiddellijk naar Nederland te doen terugkeren, zodra Integralis zijn eenmaal gegeven toestemming aan opdrachtgever voor het verrichten door de arbeidskracht van werkzaamheden buiten Nederland intrekt.

2. Het is opdrachtgever niet toegestaan een medewerker zelf ter beschikking te stellen aan een derde, tenzij Integralis daartoe schriftelijk toestemming heeft gegeven. In dit verband wordt onder “derde” mede verstaan een (rechts-) persoon zoals bedoeld in art. 7: 691 lid 6 BW.

1. Voor aanvang van de opdracht is de opdrachtgever verplicht Integralis te informeren omtrent de gebondenheid van opdrachtgever aan een CAO, waartoe hij ten opzichte van eventuele eigen medewerkers gehouden zou zijn deze na te leven.

2. Tevens verstrekt opdrachtgever, voor aanvang van de opdracht, aan de opdrachtgever de naam van de uit te oefenen functie alsmede de bijbehorende inschaling in de beloningsregeling en de hoogte van de beloning.

3. Indien op enig moment blijkt dat de functieomschrijving niet overeenstemt met de feitelijke functie dan wel de beloning van de medewerker niet overeenstemt met het gewicht van de functie, zal de opdrachtgever Integralis daarvan onmiddellijk in kennis stellen vergezeld van een voorstel tot aanpassing van de functiebeschrijving en/of de beloning.

4. Integralis is niet gehouden in te stemmen met een functiewijziging en kan verlangen dat de feitelijke functie in overeenstemming wordt gebracht met de bij de aanvang van de opdracht overeengekomen functie dan wel anderszins wordt aangepast.

5. De functie en/of inschaling kan tijdens de opdracht worden aangepast, indien de medewerker op die aanpassing in redelijkheid aanspraak maakt met een beroep op de wet- en regelgeving, CAO en/of beloningsregeling bij de opdrachtgever.

6. Indien de omstandigheden genoemd in lid 2 en 4 leiden tot verhoging van de beloning van de medewerker, dan zal Integralis de daarmee gemoeide meerkosten, zonodig met terugwerkende kracht, aan de opdrachtgever doorbelasten.

7. De opdrachtgever stelt Integralis tijdig en in ieder geval direct bij het bekend worden, op de hoogte van wijzigingen in de beloningsregeling van de opdrachtgever, van eventuele initiële loonsverhogingen dan wel van wijzigingen in een eventuele CAO waaraan de opdrachtgever gebonden zou zijn ten opzichte van zijn eventuele eigen medewerkers.

Indien tijdens de duur van een opdracht de beloning van een medewerker hoger mocht worden als gevolg van een wijziging in de bepalingen in het algemeen van de desbetreffende CAO of van de daarin geregelde lonen of ten gevolg van een overheidsmaatregel of verbindend voorschrift of voorzover anderszins overeengekomen, en/of indien tengevolge van een wijziging in desbetreffende CAO de arbeidsvoorwaarden van de medewerker anderszins tot hogere kosten voor Integralis leiden, en of het werkgeversaandeel in premies ingevolge sociale verzekeringswetten of andere door Integralis te betalen premies en pensioenpremies, ingevolge op grond van desbetreffende CAO of ter dekking van voorheen onder sociale verzekeringswetten gedekte risico’s gesloten verzekeringen, worden verhoogd, en/of verhoging van de kosten voor Integralis plaatsvindt indien andere sociale lasten en/of fiscale wetgeving mocht worden gewijzigd, staat het Integralis vrij, het opdrachtgever tarief met genoemde verhogingen te vermeerderen en zal in dat geval die vermeerdering dienovereenkomstig door opdrachtgever verschuldigd zijn.

1. Indien Integralis haar verplichtingen uit de opdracht niet kan nakomen door overmacht is zij niet gehouden enige schade te vergoeden. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Integralis onafhankelijke omstandigheid, die de nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert en welke noch krachtens wet, noch naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid voor haar eigen risico behoort te komen.

2. Als overmacht worden in elk geval aangemerkt:

a) arbeidsongeschiktheid of overlijden van de medewerker;

b) verstoorde arbeidsrelatie;

c) vakantie of verlof van de medewerker;

d) beëindiging van de arbeidsovereenkomst van de medewerker.

3. Voor zover daaronder niet reeds begrepen, wordt onder overmacht tevens verstaan: werkstaking, bedrijfsbezetting, blokkades, embargo, overheidsmaatregelen, oorlog, revolutie en/of enig daaraan gelijk te stellen toestand, stroomstoringen, storingen in elektronische communicatielijnen, brand, ontploffing en andere calamiteiten, waterschade, overstroming, aardbeving en andere natuurrampen, alsmede omvangrijke ziekte van epidemiologische aard van personeel.

4. Zodra zich bij Integralis een overmacht toestand voordoet als in het eerste lid van dit artikel bedoeld, zal zij daarvan mededeling doen aan de opdrachtgever.

Noch bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst, noch in de arbeidsvoorwaarden noch bij het tewerkstellen van een medewerker maakt Integralis onderscheid tussen personen naar geslacht, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, of al dan niet tijdelijkheid van het contract, noch enig ander verboden onderscheid. Opdrachtgever verplicht zich jegens Integralis en de medewerker deze geboden na te leven.

1. Opdrachtgever zal na beëindiging van de opdracht de betrokken medewerker niet meer toelaten tot zijn onderneming, tenzij dit geschiedt na verkregen toestemming van Integralis , of op basis van een rechtsgeldig met inachtneming van het bepaalde in art. 12 gesloten arbeidsovereenkomst tussen opdrachtgever en de gewezen medewerker.

2. Indien opdrachtgever de opdracht tussentijds wenst te beëindigen, zal deze beëindiging pas kunnen ingaan per de datum waarop de medewerker elders in dienst treedt dan wel per de datum waarop Integralis voor de medewerker elders werk heeft gevonden, dan wel nadat de arbeidsovereenkomst op regelmatige en rechtsgeldige wijze is beëindigd.

3. Indien een medewerker als gevolg van arbeidsongeschiktheid geen werkzaamheden verricht, zal voor zover niet anders is overeengekomen voor de duur van de arbeidsongeschiktheid geen facturering plaatsvinden, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

4. In aanvulling op het bepaalde in artikel 9 van deze algemene voorwaarden zal Integralis het vastgestelde tarief onverkort doorfactureren, indien door buiten Integralis gelegen oorzaken (onwerkbaar weer, staking en/of uitsluiting, etc.) bij opdrachtgever geen of minder werk beschikbaar is.

5. Indien een partij in ernstige mate en langdurig in gebreke blijft aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst te voldoen, is de partij gerechtigd de overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven buitengerechtelijk te ontbinden. De ontbinding zal pas kunnen plaatsvinden nadat de ingebreke gestelde partij schriftelijk op de hoogte is gesteld van de ingebrekestelling en hem een redelijke termijn is geboden om de tekortkoming te zuiveren.

6. Voorts is elke partij gerechtigd, zonder dat enige aanmaning is vereist, buiten rechte de overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien:

a) de andere partij (voorlopig) surséance van betaling aanvraagt of wordt verleend;

b) de andere partij in staat van faillissement wordt verklaard;

c) de onderneming van de andere partij wordt geliquideerd;

d) de andere partij zijn onderneming staakt;

e) buiten toedoen van deze partij op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de andere partij beslag wordt gelegd, dan wel indien de andere partij anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit de overeenkomst na te komen.

7. Opdrachtgever is verplicht Integralis te informeren, indien zich bij opdrachtgever een situatie voordoet zoals omschreven in lid 6 van dit artikel.

8. Indien de opdrachtgever op het moment van de ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst had ontvangen, kan hij de overeenkomst slechts gedeeltelijk ontbinden en wel uitsluitend voor dat gedeelte dat door of namens Integralis nog niet is uitgevoerd.

9. Bedragen die Integralis vóór de ontbinding aan opdrachtgever heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft gepresteerd, blijven onverminderd door opdrachtgever aan haar verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

10. Bij beëindiging of ontbinding van de overeenkomst zal Integralis aan de opdrachtgever de kosten van de eindafrekening met de medewerker – zoals bijvoorbeeld wegens niet-genoten vakantiedagen – in rekening brengen voorzover die kosten niet reeds zijn verdisconteerd in het in rekening gebrachte tarief.

1. Integralis en de opdrachtgever zullen geen vertrouwelijke informatie van of over de andere partij, diens activiteiten en relaties, die hen ter kennis is gekomen ingevolge de opdracht, verstrekken aan derden, tenzij – en alsdan voor zover – verstrekking van die informatie nodig is om de opdracht naar behoren te kunnen uitvoeren of op hen een wettelijke plicht tot bekendmaking rust.

2. Integralis zal de medewerker verplichten geheimhouding te betrachten omtrent al hetgeen hem bij het verrichten van de werkzaamheden bekend of gewaar wordt, tenzij op de medewerker een wettelijke plicht tot bekendmaking rust.

1. Integralis is jegens opdrachtgever gerechtigd al datgene te doen of na te laten waartoe Integralis door of in verband met enig voorschrift van de overheid of daarmee gelijk te stellen orgaan verplicht is, ook indien dit alleen voor Integralis verplicht is, en zal ter zake niet jegens opdrachtgever aansprakelijk zijn.

2. Mocht in de toekomst tussen opdrachtgever en Integralis verschil van inzicht rijzen over (de uitleg van ) het bepaalde in de opdrachten en/of mochten zich situaties voordoen die in de opdracht niet (uitputtend) zijn geregeld, dan zullen opdrachtgever en Integralis de alsdan ontstane situatie in goed overleg tot een oplossing trachten te brengen.

3. Het nalaten door een der Partijen om te eniger tijd enige bepalingen van de opdracht of van deze algemene voorwaarden af te dwingen, tast in generlei opzicht de rechten van de betrokken partij aan om alsnog volledige nakoming door de andere te eisen

4. Het zich neerleggen door een der partijen bij een schending door de andere partij van een van diens verplichtingen impliceert niet het doen van afstand door eerstbedoelde partij van haar uit de verplichting voorvloeiende rechten.

5. Opdrachtgever verplicht zich ter zake van de in deze algemene voorwaarden genoemde aansprakelijkheden een adequate verzekering af te sluiten. Opdrachtgever dient op verzoek van Integralis de risicodekking op overtuigende wijze aan te tonen.

6. Wijzigingen in of aanvullingen op de opdracht, zijn slechts dan bindend, indien deze schriftelijk tussen Integralis en opdrachtgever zijn overeengekomen.

7. Integralis zal zich met inachtneming van al hetgeen is vermeld in deze algemene voorwaarden inspannen om opdrachtgever naar haar beste vermogen van dienst te zijn.

Heb je vragen?
Bekijk ook: